Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: SENSKA BVBA: Opdrachtgever de wederpartij van SENSKA BVBA

Artikel 2

Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SENSKA BVBA met haar opdrachtgever gesloten overeenkomsten, dan wel de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, gedane aanbiedingen en/of verstrekte adviezen.

2.2 Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3

Aanbiedingen en prijsstelling

3.1 Alle door SENSKA BVBA gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend met inachtneming van de beschreven termijn van geldigheid.

3.2 Zodra SENSKA BVBA met betrekking tot een overeenkomst een schriftelijke bevestiging heeft verzonden, dan zijn eerder genoemde partijen hieraan gebonden en wordt de bevestiging geacht de juiste inhoud van de overeenkomst weer te geven.

3.3 De in de overeenkomst verstrekte prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die op dat moment gelden voor materiaal- en grondstofprijzen, salarissen, sociale lasten, transportkosten, brandstofprijzen etc. en exclusief eventuele belastingen en andere heffingen. Een verhoging of verlaging in één of meer van deze kostenfactoren kan door SENSKA BVBA worden verrekend, althans na drie (3) maanden.

3.4 Technische specificaties, tekeningen, afbeeldingen, schema’s, maat- en gewichtsopgaven en overige gegevens zoals vermeld in prijslijsten, mailingen, advertenties, brieven etcetera, geven een algemene voorstelling van de door SENSKA BVBA gevoerde artikelen en gelden niet als een garantie.

3.5 Genoemde prijzen zijn op website altijd exclusief BTW.

Artikel 4

Levering en levertijd

4.1 Alle zaken worden vervoerd voor risico van opdrachtgever.

4.2 Levering vindt plaats door aanbieding van het bestelde op de overeengekomen plaats waarbij SENSKA BVBA vrij is in de keuze van het transportmiddel en waarbij opdrachtgever verplicht is zijn medewerking te verlenen.

4.3 Opdrachtgever dient alle krachtens de wet of anderszins noodzakelijke vereiste maatregelen te treffen op het gebied van voorzorg, veiligheid en hygiëne die voor aflevering of voor het verrichten van werkzaamheden of diensten door SENSKA BVBA vereist zijn.

4.4 De bij de aflevering verstrekte pakbon wordt geacht de juiste hoeveelheid en hoedanigheid van het geleverde correct weer te geven, tenzij opdrachtgever eventuele bezwaren terstond schriftelijk kenbaar maakt aan SENSKA BVBA. Opdrachtgever is gehouden de zaken bij inontvangstneming op hoeveelheid en hoedanigheid te controleren.

4.5 Wanneer de levering op afroep plaatsvindt, is opdrachtgever gehouden de zaken binnen de daartoe gestelde termijn af te roepen. Indien vooraf geen termijn is overeengekomen dient opdrachtgever uiterlijk binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst dan wel binnen de termijn als gesteld in een schriftelijke sommatie van SENSKA BVBA de zaken af te roepen.

4.6 Wanneer opdrachtgever de zaken niet binnen één van de eerder genoemde termijnen afneemt c.q. afroept, behoudt SENSKA BVBA zich het recht voor de verkochte zaken in rekening te brengen en deze voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan, dan wel de overeenkomst door eenvoudige mededeling te ontbinden zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. In geval van facturering gaat de betalingsverplichting van opdrachtgever onmiddellijk in, terwijl opdrachtgever ingeval van ontbinding gehouden is alle door SENSKA BVBA geleden schade te vergoeden.

4.7 De levertijd geldt nimmer als fatale termijn maar altijd bij benadering. SENSKA BVBA zal steeds trachten een opgegeven levertijd na te komen, maar overschrijding daarvan kan nooit tot aansprakelijkheid leiden van SENSKA BVBA behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, noch heeft opdrachtgever het recht de bestelling te annuleren dan wel de ontvangst van de zaken te weigeren. Wanneer geen levertijd is overeengekomen, dient opdrachtgever SENSKA BVBA schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal één maand om alsnog te presteren alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd.

4.8 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming heeft opdrachtgever niet het recht geleverde zaken aan SENSKA BVBA te retourneren.

Artikel 5

Overmacht

5.1 Onder overmacht worden die omstandigheden verstaan die het vorderen van naleving of verdere nakoming van een overeenkomst jegens één der partijen kennelijk onredelijk dan wel feitelijk onmogelijk maken.

5.2 Wanneer er sprake is van overmacht is SENSKA BVBA niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Bij voortdurende overmacht is SENSKA BVBA bevoegd de overeenkomst als ontbonden te verklaren, maar is opdrachtgever wel gehouden de voor de situatie van de overmacht geleverde zaken en/of diensten aan SENSKA BVBA te voldoen.

5.3 Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen wordt geacht sprake te zijn van voortdurende overmacht indien de overmacht langer duurt dan twee (2) maanden. Indien er sprake is van een tijdelijke overmachtsituatie herleven de verplichtingen over en weer, zodra de oorzaak van overmacht is geëindigd.

Artikel 6

Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde zaken blijven eigendom van SENSKA BVBA totdat haar vordering inclusief verschuldigd geworden rente en incassokosten volledig door opdrachtgever zijn voldaan.

6.2 Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust mogen door opdrachtgever niet aan derden in eigendom worden overgedragen noch mag opdrachtgever aan derden voor deze zaken door enige overeenkomst of handeling pandrecht of enig ander zekerheidsrecht verschaffen.

Artikel 7

Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen op de factuur dient betaling van door SENSKA BVBA geleverde zaken altijd vooraf via overschrijving/paypal/Mastercard of Visa te geschieden. Indien anders overeengekomen dient de opdrachtgever in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, dit zonder enige vorm van korting. Verrekening wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 Wanneer betaling niet plaatsvindt of indien opdrachtgever uiterlijk op de vervaldag zoals genoemd in artikel 7 lid 1 niet heeft betaald, dan verkeert opdrachtgever van rechtswege in uitdrukkelijk verzuim zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling vereist is. De totale vordering van SENSKA BVBA is dan terstond en ineens opeisbaar, inclusief de facturen waarvan de vervaldatum nog niet is verstreken. Opdrachtgever is dan eveneens aan minirookmelder.be verschuldigd een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan en alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die SENSKA BVBA moet maken om tot inning van haar vordering te komen.

7.3 De buitengerechtelijke incassokosten bij het uit handen geven van de vordering bedragen 15% van het ter incasso gegeven bedrag zonder maximum maar met een minimum van € 25,00. Uit het feit dat SENSKA BVBA zich verzekert van hulp van een derde om tot incasso over te gaan, blijkt de hoogte van en de verplichting van opdrachtgever tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten.

7.4 Wanneer in het kader van eerder genoemde incassomaatregelen het faillissement van opdrachtgever moet worden aangevraagd, is deze eveneens de in het desbetreffende Arrondissement gebruikelijke kosten van een faillissementsaanvraag verschuldigd. Indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat óf beslag op diens goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is SENSKA BVBA ongeacht enig getroffen regeling of niet verstreken betalingstermijnen gerechtigd reedsgeleverde zaken terug te nemen, c.q. is haar vordering ineens opeisbaar, danwel heeft SENSKA BVBA het recht de overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door eenvoudige mededeling en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden. Eén en ander onverminderd het recht van SENSKA BVBA op vergoeding van schade, gederfde winst, interest en ontstane kosten.

7.5 SENSKA BVBA is niet gehouden tot levering zolang opdrachtgever niet volledig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan of wanneer opdrachtgever naar het oordeel van SENSKA BVBA verminderd kredietwaardig is. SENSKA BVBA heeft te allen tijde het recht zekerheid voor betaling te verlangen, terwijl SENSKA BVBA bij gebreke van een verlangde zekerheidsstelling gerechtigd is de overeenkomst, ook voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren. Dit zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding.

Artikel 8

Aansprakelijkheid

8.1 SENSKA BVBA zal mededelingen met betrekking tot kwaliteit of andere eigenschappen van de gevoerde producten in behandeling nemen nadat deze schriftelijk zijn gedaan met de onmiskenbare bedoeling een garantie te verstrekken.

8.2 De deugdelijkheid van de door SENSKA BVBA geleverde producten wordt gedurende twee (2) jaar na levering gegarandeerd voor zover dit door SENSKA BVBA uitdrukkelijk is aangegeven. Deze garantie houdt in dat SENSKA BVBA de producten die gedurende deze garantieperiode gebreken vertonen als gevolg van materiaal- of constructiefouten zal herstellen of vervangen. Herstel of vervanging betekent niet dat hiermee een nieuwe garantieperiode ingaat. De garantie geldt met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden verder is bepaald.

8.3 De door SENSKA BVBA geleverde producten zijn naar beste kunnen en weten vervaardigd en eventueel aangegeven eigenschappen zijn proefondervindelijk getest zonder dat deze gegarandeerd kunnen worden. Met uitzondering van opzet en bewuste roekeloosheid van SENSKA BVBA wordt hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaard.

8.4 Wanneer door SENSKA BVBA geen garantie is verstrekt zoals bedoeld in artikel 8.2, wordt elke aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade die ontstaan is als gevolg van de samenstelling of kwaliteit van de door SENSKA BVBA geleverde producten uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SENSKA BVBA. SENSKA BVBA moet altijd de gelegenheid worden gegund alsnog naar behoren te leveren c.q. te presteren.

8.6 Opdrachtgever vrijwaart SENSKA BVBA van alle aansprakelijkheid die op SENSKA BVBA jegens derden zou kunnen rusten voor wat betreft door SENSKA BVBA aan opdrachtgever geleverde producten en/of diensten, advisering en/of training en scholing tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SENSKA BVBA.

8.7 Noch in het geval van dosering en toepassing door de opdrachtgever van door SENSKA BVBA geleverde producten noch door onoordeelkundig gebruik of van gebruik niet overeenkomstig het doel, wordt enigerlei aansprakelijkheid, ook niet voor eventuele gevolgschade, door SENSKA BVBA aanvaard.

8.8 Wanneer de door SENSKA BVBA geleverde apparatuur niet deugdelijk functioneert, dient opdrachtgever SENSKA BVBA te allen tijde in de gelegenheid te stellen om voor herstel, dan wel vervanging zorg te dragen. SENSKA BVBA is in geen geval tot meer verplicht dan tot het opnieuw leveren of tot vergoeding van schade die nooit hoger zal zijn dan het factuurbedrag. Iedere verdergaande aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8.9 Indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid door SENSKA BVBA dan is haar aansprakelijkheid nooit groter dan het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekeraar van SENSKA BVBA aanspraak geeft, vermeerderd met het voor SENSKA BVBA eventueel geldende bedrag van het eigen risico of de hoogte van het gefactureerde bedrag.

Artikel 9

Klachten en reclames

9.1 Eventuele klachten dienen op straffe van verval uiterlijk binnen twee (2) dagen na ontvangst schriftelijk aan SENSKA BVBA kenbaar te worden gemaakt. Elk recht hierop vervalt indien de zaken door opdrachtgever in gebruik zijn genomen, dan wel door opdrachtgever zijn doorverkocht.

9.2 In geval van verborgen gebreken of van gebreken die bij normale oplettendheid niet onmiddellijk door opdrachtgever konden worden geconstateerd, vervalt ieder recht op reclame, indien tussen levering en klacht een periode drie (3) maanden of meer is verstreken.

9.3 Opdrachtgever is bij een eventuele klacht verplicht SENSKA BVBA in de gelegenheid te stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame komt te vervallen. Mocht de klacht door SENSKA BVBA gerechtvaardigd worden geacht, dan is deze nimmer tot meer gehouden dan tot het gratis opnieuw leveren of tot het betalen van een vergoeding tot ten hoogste het gefactureerde bedrag.

Artikel 10

Annulering

10.1 SENSKA BVBA is gerechtigd alle lopende orders, ook voor zover reeds gedeeltelijk uitgevoerd, te annuleren wanneer opdrachtgever in enig opzicht in gebreke blijft aan diens verplichtingen te voldoen.

10.2 Annuleert opdrachtgever een verstrekte order geheel of gedeeltelijk dan heeft SENSKA BVBA naast het recht om nakoming te verlangen, eveneens het recht om vergoeding te verlangen van tot aan dat moment geleverde producten en/of diensten, alsmede op vergoeding van alle kosten en schade, interest en gederfde winst.

Artikel 11

Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen van SENSKA BVBA, tussen SENSKA BVBA en derden tot stand gekomen overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Belgisch Recht van toepassing. De Brugse rechtbank is bevoegd voor geschillen.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten, dan weldaar van ontnomen overeenkomsten, worden bij uitsluiting beslecht door de rechter binnen wiens gezagsgebied SENSKA BVBA is gevestigd, behoudens althans andersluidende dwingende wetsbepalingen.